درس معماری کامپیوتر(نیمسال اول 89-88)

منبع اصلی درس: computer Architecture, M. Morris Mano , Prentice-Hall. بارم درس: میانترم: 8 نمره پایانترم: 9 نمره تکالیف،یوم الحساب: 3نمره

       
لینک‌های‌مفید اطلاعیه‌ها پروژه‌ها

 تکالیف


تکالیف:

(تکلیف شماره 1 (زمان تحویل:31شهریور  
(تکلیف شماره 2 (زمان تحویل:21مهر  
(تکلیف شماره 3 (زمان تحویل:28مهر  
(تکلیف شماره 4 (زمان تحویل:10 آبان  
(تکلیف شماره 5 (زمان تحویل:17 آبان  
(تکلیف شماره 6 (زمان تحویل:24 آبان  
(تکلیف شماره 7 (زمان تحویل:17 آذر  

پروژه‌ها:


اطلاعیه‌ها:

امتحان میانترم روز اول آذر ساعت 10 الی 12در محل کلاس برگزار می گردد  

اعلام نمرات نهایی به همراه جزئیات  


لینک‌های مفید:

 

مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page