درس مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری (نیمسال اول92-91)

H. Karl and A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks, John Wiley & Sons, 2005 بارم درس: میانترم: 5 نمره پایانترم: 8 نمره تکالیف،پروژه،یوم الحساب: 7نمره ساعات رفع اشکال: دوشنبه‌ها: 10 الی 12 سه‌شنبه‌ها: 8 الی 10

       
لینک‌های‌مفید اطلاعیه‌ها پروژه‌ها

 تکالیف


تکالیف:


پروژه‌ها:

لیست پروژه های پایانی  


اطلاعیه‌ها:


لینک‌های مفید:

فصل اول  

فصل دوم  

معماری شبکه  

لایه فیزیکی  

لایه دسترسی به رسانه  

لایه پیوند  

نامگذاری و آدرس دهی  

سنکرون سازی زمان  

مکان یابی  

مسیریابی مبتنی بر شناسه  

مسیریابی مبتنی بر محتوا  

 

مناسبت


صفحه اصلی
تقدیرنامه‌ها و جوایز
تجارب کاری
سوابق تحصیلی
دروس ارائه شده
شبکه حسگر بی‌سیم
ارسال پیام
لینکهای مفید
English page